Algemene samenwerkingsvoorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene samenwerkingsvoorwaarden (hierna: "Samenwerkingsvoorwaarden") zijn van toepassing voor overeenkomsten die via de website Bedrijfsfitness oplossingen voor kleine bedrijven worden gesloten tussen ons, OneFit B.V., kantoorhoudende te (1077 AR) Amsterdam aan de Apollolaan 151 (hierna: "OneFit") en u als onze klant (hierna: "Samenwerkingspartner"). In dit kader wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten (hierna: "Samenwerkingsovereenkomst"). OneFit en Samenwerkingspartner worden hierna ieder ook als "Partij" en gezamenlijk als "Partijen" aangeduid.
 2. Alle afspraken en overeenkomsten tussen Partijen, waaronder de Samenwerkingsovereenkomst, worden beheerst door deze Samenwerkingsvoorwaarden alsmede door OneFits Onboarding E-Mail.
 3. Van toepassing is steeds de versie van deze Samenwerkingsvoorwaarden zoals geldig op het moment van het sluiten van de Samenwerkingsovereenkomst.
 4. OneFit accepteert geen afwijkende voorwaarden van de Samenwerkingspartner en wijst dergelijke voorwaarden, voor zoveel vereist, uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

 1. De presentatie en de aanbieding van ons sportaanbod op onze website Bedrijfsfitness oplossingen voor kleine bedrijven houdt geen bindend aanbod in tot het sluiten van een Samenwerkingsovereenkomst. Door het invullen van gegevens onder “Laten we gaan trainen!” en het versturen van deze gegevens doet de Samenwerkingspartner aan OneFit een bindend aanbod tot het sluiten van de Samenwerkingsovereenkomst. De Samenwerkingsovereenkomst komt pas tot stand door het doen van het bindende aanbod zoals in de vorige zin bedoeld, waarna eerst een ontvangstbevestiging volgt (dit is nog geen acceptatie van het aanbod). Vervolgens beslist OneFit of zij het aanbod accepteert. Indien dit het geval is deelt OneFit de acceptatie van het bindende aanbod kenbaar middels het sturen van een Onboarding-mail aan de Samenwerkingspartner.
 2. Voor acceptatie van het bindende aanbod van Samenwerkingspartner door OneFit heeft de Samenwerkingspartner in de stap “Samenvatting” de mogelijkheid om alle gegevens te controleren en – voor zover nodig – te wijzigen. Wanneer OneFit zelf fouten vaststelt, worden deze weergegeven en kan Samenwerkingspartner deze herstellen.
 3. Na het versturen van de gegevens ontvangt Samenwerkingspartner van OneFit een bevestigingsmail, waarin de goede ontvangst van het aanbod wordt bevestigd. Deze bevestigingsmail is (nog) geen acceptatie van het aanbod.
 4. Voorafgaand aan de acceptatie van het bindende aanbod ontvangt Samenwerkingspartner vervolgens een welkomstmail van OneFit waarin Samenwerkingspartner verzocht wordt nadere informatie (bv. factuuradres, BTW-nummer, taal) te verstrekken. Na ontvangst van deze gegevens controleert OneFit of de informatie volledig is. Deze welkomstmail is (nog) geen acceptatie van het bindende aanbod van Samenwerkingspartner.
 5. Door ontvangst van de Onboarding-mail op het aangegeven e-mailadres van Samenwerkingspartner komt de Samenwerkingsovereenkomst tot stand. De Samenwerkingsovereenkomst kan in de Nederlandse of in de Engelse taal worden afgesloten.
 6. Deze Samenwerkingsvoorwaarden worden voorafgaand aan het bindende aanbod door Samenwerkingspartner getoond en geaccepteerd. Vervolgens worden deze Samenwerkingsvoorwaarden in de bevestigingsmail als bijlage (pdf) meegezonden.

Artikel 3. Doel van de samenwerking

 1. Als officiële sportpartner van Samenwerkingspartner biedt OneFit sportactiviteiten aan de medewerkers van Samenwerkingspartner. Deze medewerkers kunnen kiezen uit de door OneFit aangeboden sportactiviteiten en trainingen.
 2. Doel van de samenwerking is het bevorderen van een actieve leefstijl onder medewerkers, wat daarnaast ook een positief effect heeft op de productiviteit op de werkvloer.
 3. OneFit mag de samenwerking op haar website en op haar social-media-kanalen vermelden, met gebruikmaking van naam en logo van Samenwerkingspartner.

Artikel 4. Verloop van de samenwerking

 1. In het kader van de samenwerking verplicht Samenwerkingspartner zich om iedere medewerker van Samenwerkingspartner een lidmaatschap bij OneFit tegen gunstige Bedrijfsfitness-condities conform de in deze overeenkomst aan te bieden.
 2. Samenwerkingspartner kan kiezen voor:
  1. een model op basis van de bruto/netto regeling: Samenwerkingspartner betaalt zelf geen bijdrage maar door inhouding van het lidmaatschap van de medewerker op diens loonstrook wordt via de WKR-regeling een bruto/netto-voordeel voor de medewerker bewerkstelligd; (WKR-model); of
  2. voor een bijdragemodel: Samenwerkingspartner betaalt de op de website gekozen maandelijkse bijdrage (Bijdragemodel).
 3. Na totstandkoming van deze Samenwerkingsovereenkomst én totstandkoming van een lidmaatschap van de desbetreffende medewerker via de speciale registratiepagina van OneFit en Samenwerkingspartner neemt OneFit persoonlijk contact op met de medewerker. Dit gebeurt middels een welkoms-e-mail en de activatie van het lidmaatschap.
 4. Na activatie van het lidmaatschap kunnen medewerkers van het OneFit-aanbod gebruik maken. Voorwaarde voor de activatie van het lidmaatschap is de succesvolle betaling van het door de medewerker te betalen maandbedrag.
 5. In het kader van de maandelijkse afrekening met de Samenwerkingspartner (zie ook artikel 5 hierna) wordt de Samenwerkingspartner een lijst van alle medewerkers verstrekt die zich als lid hebben geregistreerd en die als lid actief zijn, met specificatie welk model is gekozen (WKR-model of Bijdragemodel) en welk abonnement. Indien een lidmaatschap wordt beëindigd, zal OneFit de lijst hierop aanpassen.

Artikel 5. Vergoeding en facturatie

 1. Samenwerkingspartner ondersteunt het OneFit lidmaatschap van haar medewerkers met een sportbijdrage per medewerker en maand voor een actief lidmaatschap bij OneFit (Bijdragemodel) dan wel via het faciliteren van het OneFit-lidmaatschap via de WKR-regeling (WKR-model). De hoogte van de bijdrage blijkt uit de details van de Samenwerkingsovereenkomst (Bijdragemodel), de hoogte van het maandelijkse lidmaatschap (WKR-model) uit het betreffende lidmaatschap c,q. de hieromtrent door Samenwerkingspartner op te stellen lijst zoals bedoeld in artikel 4 lid 5 van deze voorwaarden.
 2. OneFit stuurt maandelijks per e-mail een factuur aan Samenwerkingspartner, die binnen 14 dagen dient te worden betaald. Enig beroep op opschorting, verrekening of compensatie door Samenwerkingspartner is uitgesloten.
 3. Samenwerkingspartner zal OneFit informeren over de beëindiging van een arbeidsovereenkomst met medewerkers die via deze Samenwerkingsovereenkomst deelnemen aan Bedrijfsfitness van OneFit. Daarbij deelt Samenwerkingspartner de beëindigingsdatum schriftelijk, elektronisch of via het bedrijfsportal mede. Per beëindigingsdatum van de arbeidsovereenkomst wordt ook het lidmaatschap van de betreffende medewerker – met inachtneming van de toepasselijke opzegtermijn – door OneFit opgezegd. Samenwerkingspartner is de bijdrage voor de desbetreffende medewerker slechts verschuldigd tot beëindiging van het lidmaatschap met de betreffende medeweker en maximaal tot de beëindigingsdatum zoals door Samenwerkingspartner medegedeeld.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. Partijen zijn zich er van bewust dat OneFit slechts als bemiddelaar/tussenpersoon optreedt, maar de sportactiviteiten en trainingen zelf niet aanbiedt.
 2. Partijen zijn het er daarom over eens dat aard en omvang van de sportieve uitvoering niet de verantwoordelijkheid van OneFit is.
 3. OneFit doet haar best, de sportactiviteiten en trainingen voortdurend te monitoren, uit te breiden en aan de wensen en het feedback van sporters aan te passen, maar zij is niet aansprakelijk voor eventuele (vermeende) tekortkomingen in dit verband en evenmin voor (vermeende) tekortkomingen van derden.
 4. Indien een medewerker van Samenwerkingspartner aanspraak maakt op schadevergoeding, bijvoorbeeld ten gevolge van een sportblessuren, is daarvoor logischerwijs niet OneFit, maar de desbetreffende derde aansprakelijk.
 5. Indien en voor zover OneFit evenementen of activiteiten houdt ten kantore van Samenwerkingspartner (bv. gezondheidsdagen, sportdagen etc.) treedt OneFit op als hulppersoon van Samenwerkingspartner. Eventuele schadevergoedingsclaims jegens OneFit zijn om die reden uitgesloten, met inachtneming van het navolgende.
 6. Iedere verplichting tot schadevergoeding van OneFit jegens Samenwerkingspartner en/of derde op grond van welke (wettelijke) grondslag ook is beperkt tot directe schade en is voorts beperkt tot die schade waartegen OneFit uit hoofde van de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering verzekerd is. De omvang van deze verplichting is derhalve nooit hoger dan het bedrag dat in voorkomend geval door deze verzekering wordt uitgekeerd.

Artikel 7. Tekortkoming

 1. Indien een Partij in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Samenwerkingsovereenkomst tekort schiet, moet de andere Partij haar in gebreke stellen en een redelijke termijn stellen, de betreffende verplichting alsnog na te komen dan wel de door de niet-nakoming ontstane schade te vergoeden.
 2. Indien Samenwerkingspartner zodanig in de nakoming van haar verplichtingen tekort schiet dat een verdere samenwerking in redelijkheid niet meer mogelijk is c.q. niet meer van OneFit kan worden gevergd, dan heeft OneFit de mogelijkheid de Samenwerkingsovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Bedrijfsfitness oplossingen voor kleine bedrijven alsmede met betrekking tot een eventueel in te richten website ten behoeve van (de medewerkers van) Samenwerkingspartner berusten bij OneFit.

Artikel 9. Beëindiging

 1. De Samenwerkingsovereenkomst gaat in op de door Samenwerkingspartner op de website Bedrijfsfitness oplossingen voor kleine bedrijven gekozen datum en heeft een initiële looptijd van 12 maanden.
 2. De reguliere opzegtermijn bedraagt 6 weken tegen het einde van de looptijd. Indien niet of niet tijdig wordt opgezegd, wordt de looptijd (steeds) met een nieuwe periode van 12 maanden verlengd.

Artikel 10. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 1. Op deze voorwaarden, de Samenwerkingsovereenkomst en alle (nader) overeenkomsten tussen Partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 11. Privacy

 1. Both parties agree that they shall comply with the applicable data protection laws.
 2. The exchange of contact and usage information regarding employees is permitted and falls under the provisions of the GDPR.
 3. The following information regarding the processing of contact- and userdata of employees applies to this agreement: https://one.fit/en-nl/privacy?

Artikel 12. Wijzigingen

 1. Van deze voorwaarden kan alleen worden afgewezen middels een schriftelijk stuk, ondertekend of elektronisch geaccordeerd door beide Partijen.
 2. Indien één of meer van de bepalingen in deze Samenwerkingsvoorwaarden ongeldig, in strijd met de wet of niet afdwingbaar is, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in goed overleg onderhandelen over een nieuwe bepaling, ter vervanging van de ongeldige of niet afdwingbare bepaling, die zoveel mogelijk de strekking van de ongeldige of niet afdwingbare bepaling volgt.
 3. OneFit kan de Samenwerkingsovereenkomst en deze Samenwerkingsvoorwaarden eenzijdig wijzigingen en/of actualiseren wanneer dit vanwege technische, economische of juridische redenen nodig is en voor zover hierin geen wijziging besloten ligt die de verhoudingen tussen partijen wezenlijk veranderen. Ook kan OneFit de Samenwerkinsgovereenkomst eenzijdig wijzigen door het invoeren van nieuwe abonnementsvormen. Een dergelijke wijziging/actualisering dient OneFit de Samenwerkingspartner minstens 6 weken voor inwerkingtreding van de wijziging/actualisering mede te delen. De Samenwerkingspartner kan de wijziging/actualisering vervolgens binnen 4 weken accepteren of afwijzen, waarbij OneFit in geval van afwijzing de mogelijkheid heeft, de Samenwerkingsovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Als OneFit de Samenwerkingsovereenkomst op basis van dit artikel opzegt, zijn Partijen jegens elkaar niet gehouden tot betaling van enige vorm van schadevergoeding vanwege die opzegging. De Samenwerkingspartner wordt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd indien de Samenwerkingspartner deze niet binnen 4 weken na ontvangst van de mededeling door OneFit zoals hiervoor bedoeld heeft afgewezen.

Artikel 13. Overdracht

Het is Samenwerkingspartner niet toegestaan de rechten en plichten uit hoofde van de Samenwerkingsovereenkomst aan een derde over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OneFit. OneFit is gerechtigd voorwaarden te verbinden aan het verlenen van toestemming.

Laatst bijgewerkt: 30 Maart 2023