Privacybeleid voor Bedrijfsfitness voor kleine bedrijven

A. Algemeen

Het volgende privacybeleid informeert u over de aard, omvang en doeleinden van de verzameling, het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens door OneFit Unlimited B.V., Apollolaan 151, 1077 AR, Amsterdam of haar respectievelijke dochterondernemingen, licentiehouders of gelieerde ondernemingen ("OneFit") in het kader van het Referral Programma.

1) Definities

Naar het voorbeeld van artikel 4 van de GDPR is deze mededeling inzake gegevensbescherming gebaseerd op de volgende definities:

 • "Persoonsgegevens" (artikel 4, nr. 1, GDPR): alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene") Een persoon is identificeerbaar indien hij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, een online identificator, locatiegegevens of aan de hand van informatie over zijn fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteitskenmerken. De identificeerbaarheid kan ook worden gegeven door middel van een koppeling van dergelijke informatie of andere aanvullende kennis. De oorsprong, de vorm of de belichaming van de informatie is niet relevant (foto's, video- of audio-opnamen kunnen ook persoonsgegevens bevatten).
 • "Verwerking" (Art. 4 nr. 2 GDPR): elke handeling waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, al dan niet met behulp van geautomatiseerde (d.w.z. op technologie gebaseerde) middelen Dit omvat met name het verzamelen (d.w.z. verwerven), vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, beperken, wissen of vernietigen van persoonsgegevens, alsmede het wijzigen van een doel of beoogd gebruik waarop een gegevensverwerking oorspronkelijk was gebaseerd.
 • "Verantwoordelijke voor de verwerking" (Art. 4 nr. 7 GDPR) is de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens
 • "Derden" (Art. 4 nr. 10 GDPR) zijn alle natuurlijke of rechtspersonen, overheidsinstanties, agentschappen of andere organen, met uitzondering van de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn de persoonsgegevens te verwerken; hieronder vallen ook andere aan het concern gelieerde rechtspersonen
 • "Verwerker" (Art. 4 nr. 8 GDPR) is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan dat ten behoeve van de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens verwerkt, met name volgens de instructies van de verantwoordelijke voor de verwerking (bv. IT-dienstverlener). In termen van gegevensbeschermingsrecht is een verwerker met name geen derde.
 • "Toestemming" (Art. 4 nr. 11 GDPR) van de betrokkene betekent elke vrijelijk gegeven specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige indicatie van zijn of haar wensen in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige bevestigende handeling waarmee de betrokkene aangeeft in te stemmen met de verwerking van hembetreffende persoonsgegevens

2) Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking

Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van Art. 4 nr. 7 GDPR:

OneFit Unlimited B.V.
Apollolaan 151
1077 AR, Amsterdam

Link naar ons contactformulier: https://urbansports.zendesk.com/hc/de/requests/new

Voor meer informatie over ons bedrijf verwijzen wij u naar de opdrukgegevens op onze website.

3) Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Onze bedrijfsfunctionaris voor gegevensbescherming is te allen tijde beschikbaar om uw vragen te beantwoorden en op te treden als uw contactpersoon op het gebied van gegevensbescherming binnen ons bedrijf. Zijn contactgegevens zijn:
[email protected]

4) Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

In principe is elke verwerking van persoonsgegevens bij wet verboden en alleen toegestaan als de gegevensverwerking onder een van de volgende rechtvaardigingen valt:

 • Art. 6 (1) p. 1 lit. a GDPR ("toestemming") Wanneer de betrokkene vrijwillig, op geïnformeerde wijze en ondubbelzinnig door een verklaring of een andere ondubbelzinnige bevestigende handeling heeft aangegeven dat hij of zij instemt met de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens voor een of meer gespecificeerde doeleinden;
 • Art. 6 lid 1 p. 1 lit. b GDPR Indien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene zijn genomen;
 • Art. 6 lid 1 p. 1 lit. c GDPR Wanneer de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen (bijv. een wettelijke verplichting om een administratie bij te houden);
 • Art. 6 lid 1 p. 1 lit. d GDPR Indien de verwerking noodzakelijk is ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon;
 • Art. 6 lid 1 p. 1 lit. e GDPR Wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke voor de verwerking is opgedragen, of
 • Art. 6 lid 1 p. 1 lit. f GDPR ("Legitieme belangen") Wanneer de verwerking noodzakelijk is met het oog op legitieme (met name juridische of economische) belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking of een derde, tenzij deze belangen moeten wijken voor de tegenstrijdige belangen of rechten van de betrokkene (met name wanneer de betrokkene minderjarig is).

Voor de door ons uitgevoerde verwerkingen geven wij hieronder telkens de toepasselijke rechtsgrondslag aan. Een verwerking kan ook op meerdere rechtsgrondslagen gebaseerd zijn.

5) Verwijdering van gegevens en bewaartermijn

Voor de door ons uitgevoerde verwerkingen geven wij hieronder telkens aan hoe lang de gegevens door ons worden opgeslagen en wanneer ze worden gewist of afgeschermd. Tenzij hieronder een expliciete bewaartermijn is aangegeven, worden uw persoonsgegevens gewist of geblokkeerd zodra het doel of de rechtsgrond voor de opslag niet meer van toepassing is. Uw gegevens worden uitsluitend opgeslagen op onze servers in Duitsland, onder voorbehoud van een eventuele overdracht overeenkomstig de voorschriften in A. 7) en A. 8).

De opslag kan echter na de vastgestelde termijn plaatsvinden in geval van een (dreigend) juridisch geschil met u of andere juridische procedures of indien opslag is voorzien in wettelijke voorschriften waaraan wij als verantwoordelijke partij zijn onderworpen. Als de door de wettelijke voorschriften voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens geblokkeerd of gewist, tenzij verdere opslag door ons noodzakelijk is en daarvoor een rechtsgrond bestaat.

6) Gegevensbeveiliging

Wij gebruiken passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen ongeoorloofde toegang door derden (bv. TSL-codering voor onze website), rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, de omvang, de context en het doel van de verwerking, alsmede de bestaande risico's van een gegevensinbreuk (met inbegrip van de waarschijnlijkheid en de gevolgen daarvan) voor de betrokkene. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

Op verzoek verstrekken wij u graag nadere informatie. Neem contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming (zie A. 3).

7) Samenwerking met de verwerkers

Zoals bij elke grotere onderneming maken wij voor de afwikkeling van onze zakelijke transacties ook gebruik van externe dienstverleners in binnen- en buitenland (bijv. voor IT, logistiek, telecommunicatie, verkoop en marketing). Deze dienstverleners handelen uitsluitend in opdracht van ons en zijn contractueel verplicht de voorschriften inzake gegevensbescherming overeenkomstig Art. 28 GDPR na te leven.

Indien persoonsgegevens van u door ons worden doorgegeven aan onze dochterondernemingen of door onze dochterondernemingen aan ons worden doorgegeven (bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden), gebeurt dit op basis van bestaande orderverwerkingsrelaties.

8) Voorwaarden voor de overdracht van persoonsgegevens aan derde landen

In het kader van onze zakelijke relaties kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven of bekendgemaakt aan derden. Deze kunnen zich ook buiten de Europese Economische Ruimte (EER), d.w.z. in derde landen, bevinden. Deze verwerking vindt uitsluitend plaats voor het nakomen van contractuele en zakelijke verplichtingen en voor het onderhouden van uw zakelijke relatie met ons. Wij zullen u op de desbetreffende punten informeren over de respectieve details van de overdracht.

Sommige derde landen zijn door de Europese Commissie gecertificeerd als landen met een niveau van gegevensbescherming dat vergelijkbaar is met de EER-norm, door middel van zogenaamde adequaatheidsbesluiten (een lijst van deze landen en een kopie van de adequaatheidsbesluiten vindt u hier: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html). In andere derde landen waarnaar persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven, kan er echter geen sprake zijn van een consequent hoog niveau van gegevensbescherming bij gebrek aan wettelijke bepalingen. Indien dit het geval is, zorgen wij ervoor dat de gegevensbescherming voldoende gewaarborgd is. Dit is mogelijk door bindende bedrijfsvoorschriften, contractuele standaardclausules van de Europese Commissie voor de bescherming van persoonsgegevens, certificaten of erkende gedragscodes. Indien u hierover meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (zie onder A. 3).

9) Geen geautomatiseerde besluitvorming (met inbegrip van profilering)

Wij zijn niet van plan de van u verkregen persoonsgegevens te gebruiken voor geautomatiseerde besluitvorming (waaronder profilering).

10) Geen verplichting om persoonsgegevens te verstrekken

Wij stellen het sluiten van overeenkomsten met ons niet afhankelijk van het vooraf verstrekken van persoonsgegevens door u. Als klant bent u niet wettelijk of contractueel verplicht ons uw persoonsgegevens te verstrekken; het kan echter voorkomen dat wij bepaalde diensten slechts in beperkte mate of helemaal niet kunnen leveren als u de benodigde gegevens niet verstrekt. Mocht dit bij uitzondering het geval zijn in het kader van de hieronder gepresenteerde producten die wij aanbieden, dan wordt u hierover apart geïnformeerd.

11) Wettelijke verplichting om bepaalde gegevens te verstrekken

Wij kunnen onder bepaalde omstandigheden onderworpen zijn aan een specifieke wettelijke of statutaire verplichting om de rechtmatig verwerkte persoonsgegevens ter beschikking te stellen van derden, in het bijzonder overheidsinstanties (Art. 6 lid 1 p. 1 lit. c GDPR).

12) Uw rechten

U kunt uw rechten als betrokkene met betrekking tot uw verwerkte persoonsgegevens te allen tijde doen gelden door contact met ons op te nemen via de contactgegevens aan het begin van A.2). Als betrokkene heeft u het recht

 • overeenkomstig Art. 15 GDPR om informatie over uw door ons verwerkte gegevens op te vragen. In het bijzonder kunt u informatie vragen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van gegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode, het bestaan van een recht op rectificatie, wissing, beperking van de verwerking of bezwaar, het bestaan van een klachtrecht, de oorsprong van uw gegevens indien deze niet door ons zijn verzameld, alsmede het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de details daarvan;
 • overeenkomstig Art. 16 GDPR om onverwijld de verbetering van onjuiste of de aanvulling van uw door ons opgeslagen gegevens te eisen
 • overeenkomstig Art. 17 GDPR om verwijdering van uw door ons opgeslagen gegevens te verzoeken, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de nakoming van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen
 • overeenkomstig Art. 18 GDPR om beperking van de verwerking van uw gegevens te verzoeken, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist of de verwerking onrechtmatig is
 • overeenkomstig Art. 20 GDPR om uw gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om de overdracht aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking te verzoeken ("gegevensoverdraagbaarheid")
 • op grond van Art. 21 GDPR bezwaar te maken tegen de verwerking, mits de verwerking is gebaseerd op Art. 6, lid 1 zin 1 lit. e of lit. f GDPR. Dit is met name het geval wanneer de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u. Tenzij het een bezwaar tegen direct marketing betreft, vragen wij u bij de uitoefening van een dergelijk bezwaar de redenen uiteen te zetten waarom wij uw gegevens niet mogen verwerken zoals wij hebben gedaan. In het geval van uw gerechtvaardigd bezwaar zullen wij de zaak opnieuw bekijken en de gegevensverwerking staken of aanpassen of u onze dwingende legitieme gronden tonen op basis waarvan wij de verwerking zullen voortzetten;
 • overeenkomstig Art. 7 lid 3 van de GDPR om uw eenmaal gegeven toestemming (ook vóór de inwerkingtreding van de GDPR, d.w.z. vóór 25.5.2018) - d.w.z. uw vrijwillige wil, begrijpelijk gemaakt op geïnformeerde wijze en ondubbelzinnig door middel van een verklaring of andere ondubbelzinnige bevestigende handeling, dat u instemt met de verwerking van de persoonsgegevens in kwestie voor een of meer specifieke doeleinden - te allen tijde ten opzichte van ons in te trekken, indien u deze Dit heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking op basis van deze toestemming in de toekomst niet meer mogen voortzetten, en
 • overeenkomstig Art. 77 GDPR een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van uw persoonsgegevens in ons bedrijf, zoals de voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming: [bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming], [adres], e-mail: [e-mailadres].

13) Wijzigingen in de mededeling inzake gegevensbescherming

In het kader van de verdere ontwikkeling van het gegevensbeschermingsrecht en technologische of organisatorische veranderingen wordt onze informatie over gegevensbescherming regelmatig getoetst op de noodzaak deze aan te passen of aan te vullen. Over wijzigingen wordt u met name geïnformeerd op onze website onder Bedrijfsfitness voor kleine bedrijven.

B. Bezoek de website Bedrijfsfitness voor kleine bedrijven

1) Uitleg van de functie

Informatie over ons bedrijf en de diensten die wij aanbieden kunt u met name vinden op [https://ast-staging.urbansportsclub.com/] samen met de bijbehorende pagina's (hierna gezamenlijk "websites" genoemd). Wanneer u onze websites bezoekt, kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt.

2) Verwerkte persoonsgegevens

Bij het gebruik van het contactformulier worden de via dit formulier verzonden gegevens verwerkt, bijv.

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Functieomschrijving
 • Afdeling
 • Telefoonnummer
 • Adres
 • Bedrijf
 • Industrie
 • Aantal werknemers
 • E-mailadres
 • Tijdstip van verzending

a) Nieuwsbrief

Naast het puur informatieve gebruik van onze website, bieden wij een abonnement op onze nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van actuele ontwikkelingen en nieuws, alsmede evenementen op het gebied van bedrijfssport en HR-onderwerpen.
Als u zich op onze nieuwsbrief abonneert, maken wij gebruik van de zogenaamde double opt-in procedure. Dit betekent dat wij u onze nieuwsbrief alleen per e-mail toesturen als u eerder uitdrukkelijk per e-mail hebt bevestigd dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Wij sturen u een e-mail waarin wij u vragen te bevestigen dat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen door op een link te klikken. Het aanmelden voor onze nieuwsbrief is mogelijk onafhankelijk van de inschrijving voor ons aanbod.

De volgende "nieuwsbriefgegevens" worden door ons verzameld, opgeslagen en verwerkt:

 • het e-mailadres
 • de datum en het tijdstip van registratie en bevestiging

Indien u onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kunt u hiertegen te allen tijde bezwaar maken. U hoeft dit alleen maar schriftelijk (e-mail, brief) aan OneFit, Apollolaan 151, 1077 AR, Amsterdam, functionaris voor gegevensbescherming: [email protected].

De basis voor de verwerking is uw toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR.

Wij gebruiken de lijstproviders MailChimp en Airship om onze nieuwsbrief te versturen.

1. MailChimp

MailChimp is een dienst van The Rocket Science Group, LLC, 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318 ("Rocket"). De tijdens de registratie opgeslagen gegevens worden doorgegeven aan Rocket en daar opgeslagen. De tijdens de registratie ingevoerde gegevens worden niet doorgegeven aan andere derden. Na registratie stuurt MailChimp u een e-mail om uw registratie te bevestigen. Verder biedt MailChimp uitgebreide analyses over hoe onze nieuwsbrieven worden geopend en gebruikt. Deze analyses zijn groepsgebonden en worden door ons niet gebruikt voor individuele evaluatie. MailChimp gebruikt de analysetool Google Analytics en kan deze integreren in de nieuwsbrieven. U kunt uw toestemming voor de opslag van gegevens en het gebruik ervan voor de verzending van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken. De herroeping kan worden gedaan via een link in de nieuwsbrieven zelf of door een bericht te sturen naar de bovenstaande contactoptie. Meer informatie over gegevensbescherming bij MailChimp vindt u op http://mailchimp.com/legal/privacy/.

2. Airship

Airship is een zogenaamd "customer engagement platform" van de provider Urban Airship Group, Inc. (1225 W Burnside St #401, Portland, OR 97209, hierna: "Airship"). De tijdens de registratie verzamelde gegevens worden doorgegeven aan Airship en daar opgeslagen. Daarnaast maakt Airship uitgebreide analyses over hoe onze nieuwsbrieven worden geopend en gebruikt. Deze analyses zijn groepsgebonden en worden door ons niet gebruikt voor individuele evaluatie. In elk via Airship verzonden e-mailbericht is een "afmeldlink" opgenomen, zodat u zich te allen tijde kunt afmelden voor de nieuwsbrief. U kunt ook uw toestemming geven om onze nieuwsbrief te ontvangen door een bericht te sturen naar bovenstaande contactgegevens. Airship kan ook gebruik maken van Google Analytics en Google Analytics Demographics and Interest Reporting, en andere soortgelijke aanbieders, om informatie te verzamelen over gebruikersgedrag zodat wij de inhoud van de website dienovereenkomstig kunnen ontwikkelen. Meer informatie over Google Analytics vindt u op www.google.com/policies/privacy/partners/. U kunt zich afmelden voor het verzamelen en verwerken door Google van gegevens die door uw gebruik van onze diensten worden gegenereerd door op de volgende link te klikken: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. U kunt zich ook afmelden voor de analysepartners van Airship door uw voorkeuren in te stellen of te wijzigen via de link "Cookie-instellingen" onderaan de subpagina die u bezoekt. Voor meer informatie over het privacybeleid van Airship kunt u terecht op https://www.airship.com/legal/privacy/.

b) CRM-systeem

Wij gebruiken de systemen voor klantenrelatiebeheer (CRM) HubSpot en Pipdedrive op onze website.

1. HubSpot

HubSpot is een CRM-aanbieder uit de VS met een vestiging in Duitsland, HubSpot Germany GmbH, Koppenstrasse 93, 10243 Berlijn. Wij gebruiken HubSpot voor onze marketing, leadgeneratie en klantenservice. Deze omvatten e-mailmarketing, waarmee de verzending van nieuwsbrieven en geautomatiseerde mailings wordt beheerd, publicatie en rapportage van sociale media, contactbeheer zoals gebruikerssegmentatie en CRM, landingspagina's en contactformulieren. HubSpot gebruikt hiervoor cookies, kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de cache van uw webbrowser op uw eindapparaat en die een analyse van uw gebruik van de website door ons mogelijk maken. HubSpot evalueert de verzamelde informatie (bijv. IP-adres, geografische locatie, type browser, duur van het bezoek en bekeken pagina's) namens ons, zodat wij rapporten kunnen maken over het bezoek en de bezochte pagina's. De door HubSpot verzamelde informatie en de inhoud van onze website wordt opgeslagen op servers van de dienstverleners van HubSpot. Voor zover u hiervoor toestemming heeft gegeven conform Art. 6 (1) zin 1 lit. a GDPR, vindt de verwerking op deze website plaats ten behoeve van website-analyse. Aangezien HubSpot zijn hoofdkantoor buiten Europa heeft en persoonsgegevens worden doorgegeven aan de VS, zijn verdere beschermingsmechanismen vereist om het gegevensbeschermingsniveau van de GDPR te waarborgen. Om dit te waarborgen, zijn we met de aanbieder standaardclausules voor gegevensbescherming overeengekomen in overeenstemming met Art. 46 (2) lit. c GDPR. Deze verplichten de ontvanger van de gegevens in de VS om de gegevens te verwerken in overeenstemming met het beschermingsniveau in Europa. In gevallen waarin dit door deze contractuele uitbreiding niet kan worden gewaarborgd, zullen wij trachten aanvullende regelingen en garanties van de ontvanger in de VS te verkrijgen. De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. U kunt permanent bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens door HubSpot en het plaatsen van cookies door het opslaan van cookies te voorkomen via uw browserinstellingen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met effect voor de toekomst. Meer informatie over de gegevens die worden verwerkt door het gebruik van Hubspot vindt u in het privacybeleid op https://legal.hubspot.com/privacy-policy.

2. Pipedrive

Pipedrive is een CRM-aanbieder uit de VS met een filiaal in Duitsland, Pipedrive Germany GmbH, Julie-Wolfthorn-Straße 1, 10115 Berlijn, Duitsland. Aangezien Pipedrive zijn hoofdkantoor buiten Europa heeft en er een overdracht van persoonsgegevens naar de VS plaatsvindt, zijn er verdere beschermingsmechanismen nodig om het gegevensbeschermingsniveau van de GDPR te waarborgen. Om dit te waarborgen zijn wij met de aanbieder standaardclausules voor gegevensbescherming overeengekomen overeenkomstig Art. 46 lid 2 lit. c GDPR. Deze verplichten de ontvanger van de gegevens in de VS om de gegevens te verwerken in overeenstemming met het beschermingsniveau in Europa. In gevallen waarin dit zelfs door deze contractuele uitbreiding niet kan worden gewaarborgd, trachten wij van de ontvanger in de VS aanvullende regelingen en garanties te verkrijgen. De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. U kunt permanent bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens door Pipedrive en het plaatsen van cookies door het opslaan van cookies via uw browserinstellingen te verhinderen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met werking voor de toekomst. Meer informatie over de door het gebruik van Pipedrive verwerkte gegevens vindt u in het privacybeleid op https://www.pipedrive.com/en/privacy.

3) Doel en rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

Wij verwerken de hierboven nader beschreven persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de GDPR, de andere relevante voorschriften inzake gegevensbescherming en alleen voor zover noodzakelijk. Voor zover de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op Art. 6 (1) zin 1 lit. f GDPR, vertegenwoordigen de bovengenoemde doeleinden ook onze legitieme belangen.

Contactformuliergegevens worden verwerkt voor het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst (rechtsgrondslag is Art. 6 lid 1 p. 1 lit. b GDPR).

De nieuwsbriefgegevens worden verwerkt voor het verzenden van de nieuwsbrief. Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens (rechtsgrondslag is Art. 6 lid 1 lit. a GDPR). Wij gebruiken de zogenaamde dubbele opt-in procedure om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Dit betekent dat wij u na uw inschrijving een e-mail sturen naar het door u opgegeven e-mailadres, waarin wij u vragen te bevestigen dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Het doel van deze procedure is om uw inschrijving te controleren en eventueel misbruik van uw persoonsgegevens te kunnen ophelderen. U kunt uw toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen te allen tijde herroepen en u afmelden voor de nieuwsbrief. U kunt de herroeping kenbaar maken door te klikken op de link die in elke nieuwsbrief e-mail staat.

4) Duur van de gegevensverwerking

Uw gegevens worden slechts zolang verwerkt als nodig is om de bovengenoemde verwerkingsdoeleinden te bereiken; de in het kader van de verwerkingsdoeleinden vermelde rechtsgrondslagen zijn dienovereenkomstig van toepassing. Met betrekking tot het gebruik en de opslagduur van cookies wordt verwezen naar punt A. 5).

Door ons ingeschakelde derden slaan uw gegevens op hun systeem op zolang dat nodig is in verband met het verrichten van de diensten voor ons in overeenstemming met de respectieve opdracht.

Meer details over de opslagperiode vindt u onder A. 5).

5) Doorgifte van persoonsgegevens aan derden; motivering

De volgende categorieën ontvangers, die gewoonlijk verwerkers zijn (zie A. 7), kunnen toegang krijgen tot uw persoonsgegevens:

 • Dienstverleners voor de exploitatie van onze website en de verwerking van door de systemen opgeslagen of doorgegeven gegevens (bijv. voor datacenterdiensten, betalingsverwerking, IT-beveiliging) De rechtsgrondslag voor de doorgifte is dan Art. 6 lid 1 zin 1 lit. b of lit. f GDPR, voor zover dit geen orderverwerkers zijn;
 • Overheidsinstanties/autoriteiten, voor zover dit noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen. De rechtsgrondslag voor de openbaarmaking is dan Art. 6 lid 1 p. 1 lit. c GDPR;
 • Personen die zijn aangesteld om onze bedrijfsvoering uit te voeren (bijv. accountants, banken, verzekeringsmaatschappijen, juridisch adviseurs, toezichthouders, partijen die betrokken zijn bij bedrijfsovernames of de oprichting van joint ventures). De rechtsgrondslag voor de openbaarmaking is dan Art. 6 lid 1 zin 1 lit. b of lit. f GDPR.

Voor de garanties van een passend niveau van gegevensbescherming in geval van doorgifte van de gegevens naar derde landen, zie A.8).

Bovendien geven wij uw persoonsgegevens alleen aan derden door als u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven overeenkomstig Art. 6 lid 1 p. 1 lit. a GDPR.

6) Gebruik van cookies, plugins en andere diensten op onze website

a) Cookie

Wij gebruiken cookies op onze websites. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden toegewezen aan de browser die u gebruikt en door middel van een karakteristieke tekenreeks op uw harde schijf worden opgeslagen en waardoor bepaalde informatie naar de instantie stroomt die de cookie instelt. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen op uw computer overbrengen en kunnen dus geen schade veroorzaken. Ze dienen om het internetaanbod in zijn geheel gebruiksvriendelijker en effectiever, dus aangenamer voor u te maken.

Cookies kunnen gegevens bevatten die het mogelijk maken het gebruikte apparaat te herkennen. In sommige gevallen bevatten cookies echter alleen informatie over bepaalde instellingen die niet persoonlijk identificeerbaar zijn. Cookies kunnen een gebruiker echter niet rechtstreeks identificeren.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen sessiecookies, die worden verwijderd zodra u uw browser afsluit, en permanente cookies, die na de individuele sessie worden opgeslagen. Met betrekking tot hun functie wordt een onderscheid gemaakt tussen cookies:

 • Technische cookies: deze zijn essentieel voor de navigatie op de website, het gebruik van basisfuncties en de beveiliging van de website; ze verzamelen geen informatie over u voor marketingdoeleinden en slaan niet op welke webpagina's u hebt bezocht
 • Performance cookies: deze verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt, welke pagina's u bezoekt en bijvoorbeeld of er fouten optreden tijdens het gebruik van de website; ze verzamelen geen informatie die u zou kunnen identificeren - alle verzamelde informatie is anoniem en wordt alleen gebruikt om onze website te verbeteren en na te gaan wat onze gebruikers interesseert
 • Advertising cookies, targeting cookies: deze worden gebruikt om de websitegebruiker op maat gemaakte reclame op de website of aanbiedingen van derden aan te bieden en de effectiviteit van deze aanbiedingen te meten; advertising en targeting cookies worden maximaal 13 maanden bewaard
 • Sharing cookies: Deze worden gebruikt om de interactiviteit van onze website met andere diensten (bijv. sociale netwerken) te verbeteren; sharing cookies worden maximaal 13 maanden bewaard

Elk gebruik van cookies dat niet absoluut technisch noodzakelijk is, vormt een gegevensverwerking die alleen is toegestaan met uw uitdrukkelijke en actieve toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1 letter a GDPR. Dit geldt met name voor het gebruik van reclame-, targeting- of sharing-cookies. Bovendien geven wij uw door cookies verwerkte persoonsgegevens alleen door aan derden als u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven overeenkomstig Art. 6, lid 1, zin 1 letter a GDPR.

b) Gebruikte cookies

De volgende cookies kunnen via onze website worden ingesteld door onze reclamepartners. Ze kunnen door deze bedrijven worden gebruikt om uw interesses te profileren en u relevante reclame op andere websites te tonen. Ze slaan niet direct persoonlijke gegevens op, maar zijn gebaseerd op een unieke identificatie van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, ontvangt u minder gepersonaliseerde reclame.

 • Google Analytics
 • Google Tag Manager

c) Social media plugins

Wij gebruiken geen social media plugins op onze websites. Als onze websites pictogrammen van social media-aanbieders bevatten (bijv. [naam van social media-aanbieders met pictogrammen op de website van het bedrijf]), gebruiken wij deze alleen voor een passieve link naar de pagina's van de betreffende aanbieders.

Laatst bijgewerkt: 30 Maart 2023