Download de app
Installeren

ALGEMENE VOORWAARDEN ONEFIT UNLIMITED B.V.


Gevestigd aan de Apollolaan 151, 1077 AR Amsterdam

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64538044

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 11 februari 2020.

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. App: de mobiele applicatie en/of mobiele Website van OneFit.
 2. Account: de persoonlijke overzichtspagina van een Member op de Website en/of App, welke pagina toegankelijk is na registratie en nadat de Member zich op de Website of App heeft ingelogd.
 3. Workout: de les, locatie, workshop, individuele of groepstraining alsmede iedere andere activiteit of faciliteit waartoe het Membership toegang biedt.
 4. Betalingsbewijs: het bewijs waaruit blijkt dat een betaling is verricht, bijvoorbeeld een afschrift van bank of creditcard.
 5. Check-in: de registratie van de deelname aan een bepaalde Workout. Het is uitsluitend mogelijk om in te checken bij de Locatie. Inchecken op afstand is niet mogelijk.
 6. Late Cancellation: de omstandigheid dat de Member een Workout niet tijdig annuleert, althans korter van tevoren annuleert dan de aangegeven annuleringstermijn.
 7. Late Cancellation Fee: de vergoeding die een Member aan OneFit verschuldigd is in geval van een Late Cancellation.
 8. Locatie: een bij OneFit aangesloten bedrijf dat Workouts onder het Membership aanbiedt.
 9. Member: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van het Membership en daartoe een Account bij OneFit heeft geregistreerd.
 10. Membership: het OneFit lidmaatschap dat tegen periodieke betaling recht geeft op het gebruik van de Workouts van de aangesloten Locaties.
 11. Membership Fee: de vergoeding die een Member per Periode aan OneFit verschuldigd is.
 12. No-Show: de omstandigheid dat de Member een Reservering heeft geplaatst voor een Workout, maar niet tijdig annuleert en ook niet komt opdagen.
 13. No-Show Fee: bedrag dat de Member aan OneFit verschuldigd is in geval van een No-Show.
 14. OneFit: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid OneFit Unlimited B.V., gevestigd aan de Apollolaan 151, 1077 AR Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64538044.
 15. Open Training: de Workout waarbij geen voorafgaande Reservering verplicht is voor deelname.
 16. Periode: de termijn van 30 dagen die aanvangt op het moment dat het Membership start en waarbinnen de limieten op het aantal Workouts, Reserveringen en Check-ins gelden. Telkens na dertig (30) dagen begint er een nieuwe Periode en kan de Member weer gebruik maken van het maximaal aantal overeengekomen Workouts, Reserveringen en Check-ins binnen het Membership.
 17. Reservering: het via de Website of de App inschrijven voor, vastleggen of boeken van Workouts van bij OneFit aangesloten Locaties.
 18. Reserveren: onder “reserveren” wordt verstaan: het maken van een Reservering via de Website en/of App.
 19. Website: de website van OneFit welke bereikbaar is via https://one.fit.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het Membership, evenals iedere deelname aan Workouts en ieder gebruik van het Account, de Website of de App door de Member.
 2. Indien een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig of ongeldig blijken te zijn dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven. De nietige of ongeldige bepalingen worden in dat geval door OneFit vervangen door nieuwe bepalingen welke zoveel mogelijk het doel en de strekking van de te vervangen bepalingen zullen benaderen.

ARTIKEL 3. MEMBERSHIPS

 1. Het Membership houdt in dat de Member, tegen betaling van de Membership Fee, toegang heeft tot de Workouts van Locaties zoals vermeld op de Website of App.
 2. Per persoon kan één Membership worden aangevraagd. Het is dus niet mogelijk om meerdere Memberships per persoon te bezitten. Mocht OneFit ontdekken dat een Member gebruik maakt van meer dan één Membership, heeft OneFit het recht om eventueel verleende kortingen, zoals de eerste maand gratis en de eerste No-Show kosteloos, alsnog aan de Member in rekening te brengen, bijvoorbeeld door dit middels een automatische incasso van de rekening van de Member af te laten schrijven.

ARTIKEL 4. AANBOD EN ACTIVITEITEN

 1. Het aanbod van Locaties en Workouts waarvan gebruik kan worden gemaakt met het Membership kan van tijd tot tijd wisselen. Dit geldt ook voor de beschikbare tijden en het aantal lessen dat beschikbaar is voor Members.
 2. Het Membership geeft recht op het gebruik van Workouts van Locaties binnen Nederland.

ARTIKEL 5. RESERVEREN VAN ACTIVITEITEN

 1. Het Membership biedt Members de mogelijkheid om gebruik te maken van Workouts bij verschillende Locaties. Het is OneFit toegestaan om een maximum te verbinden aan:
  1. het aantal Workouts waaraan de Member per dag kan deelnemen;
  2. het maandelijkse aantal Workouts waaraan een Member met een Membership kan deelnemen;
  3. het aantal Workouts per Periode waaraan een Member per maand bij dezelfde Locatie kan deelnemen. Het gaat hier om het totaal aantal deelgenomen Workouts, niet het soort Workouts;
  4. het maximum aantal Reserveringen dat een Member uit mag hebben staan in zijn/haar Account.
 2. Het is de Member niet toegestaan meer dan eenmaal per dag gebruik te maken van een Workout bij dezelfde Locatie.
 3. De Member kan via de Website of de App van te voren een Reservering plaatsen voor een Workout. Voor sommige Workouts is het noodzakelijk om van te voren te reserveren om toegang te krijgen tot de Workout. Er zijn ook Workouts waarvoor niet kan of hoeft te worden gereserveerd. In dat geval dient de Member zich ter plaatse aan te melden.
 4. Indien een Member meer dan het maximum aantal Reserveringen uit heeft staan in zijn/haar Account, kan een volgende Reservering alleen worden gemaakt, wanneer de Member gebruik heeft gemaakt van een gereserveerde Workout (waardoor deze Reservering vervalt) of wanneer de Member een van de Reserveringen annuleert.
 5. Indien een Locatie meerdere vestigingen heeft, is voor de beoordeling of gebruik wordt gemaakt van dezelfde Locatie niet de locatie bepalend maar het overkoepelende bedrijf. Meerdere malen per dag sporten bij dezelfde Locatie, maar op verschillende locaties, is dus niet toegestaan. Hetzelfde geldt voor het totaal aantal keer dat per maand gebruik kan worden gemaakt van een Workout bij een bepaalde Locatie.

ARTIKEL 6. ANNULEREN VAN EEN RESERVERING

 1. De termijn waarbinnen Reserveringen voor een Workout kunnen worden geannuleerd betreft in principe acht (8) uur vóór aanvang van de Workout, tenzij uitdrukkelijk een andere annuleringstermijn staat aangegeven.
 2. Een Member dient een Reservering uiterlijk vóór de gestelde termijn te annuleren, indien de Member niet in staat is om gebruik te maken van de Workout of daarvan geen gebruik wenst te maken. Indien de Member nalaat de Reservering tijdig te annuleren of niet komt opdagen, ontvangt de Member van OneFit een waarschuwing per e-mail.
 3. De eerste keer dat een Member een Reservering niet tijdig annuleert of niet op komt dagen, brengt OneFit hiervoor geen kosten aan de Member in rekening. Bij iedere volgende keer dat de Member te laat annuleert of niet op komt dagen, brengt OneFit een No-Show Fee van € 10,00 of de Late Cancellation Fee van € 5,00 aan de Member in rekening.
 4. Verschuldigde No-Show Fees en Late Cancellation Fees worden door middel van automatische incasso aan de Member in rekening gebracht. Indien deze bedragen - om wat voor reden dan ook - niet per automatische incasso van de rekening van de Member konden worden afgeschreven of de Member deze afschrijvingen storneert, kan de Member geen gebruik meer maken van het Membership en ook geen verdere Reserveringen meer maken. Zie voor meer informatie over de wijze waarop OneFit No-Show Fees en Late Cancellation Fees in rekening brengt en de gevolgen van niet-tijdige betaling daarvan: No show en Late cancel fees

ARTIKEL 7. TOEGANG TOT ACTIVITEITEN

 1. Het Membership is persoonsgebonden en niet-overdraagbaar. De Member moet zich daarom altijd bij de Locatie kunnen legitimeren. derhalve is de Member ertoe gehouden om een herkenbare pasfoto van voldoende kwaliteit in zijn of haar account te uploaden, zodat de Locatie kan verifiëren of het Membership wordt gebruikt door de daartoe gerechtigde persoon. Onder een herkenbare pasfoto van voldoende kwaliteit wordt verstaan een authentieke en persoonlijke pasfoto van de Member.
 2. Toegang tot een bepaalde Workout verkrijgt de Member door zijn deelname in de App te registreren. Hierdoor wordt de deelname van de Member aan de Workout geregistreerd (“inchecken”).
 3. De Member krijgt toegang tot de Workout op het moment dat de Member heeft ingecheckt via de App.
 4. Voor sommige Workouts is het noodzakelijk om van te voren te reserveren om toegang te krijgen. Inchecken voor deze Workouts kan dus alleen als de Member van te voren heeft gereserveerd. Inchecken kan vanaf dertig (30) minuten voor aanvang van de Workout tot vijf (5) minuten na aanvang.
 5. Vanaf vijf (5) minuten na aanvang van de Workout kan de Member niet meer inchecken en wordt er een no-show fee aan de Member in rekening gebracht. Tenzij het de eerste keer is dat de Member niet tijdig incheckte. In dat geval ontvangt de Member een waarschuwing per e-mail.
 6. Alle Workouts kunnen bezocht worden zonder bijbetaling, tenzij limiet voor het aantal Workouts is bereikt. Het kan voorkomen dat voor gebruik van materialen, zoals yogamatjes, handdoeken, bokshandschoenen etc., of voor gebruik van additionele diensten zoals bijvoorbeeld wellness faciliteiten, een kleine bijdrage wordt gevraagd. Dit wordt aangegeven op de Website en/of de App.
 7. De Member dient uiterlijk vijftien (15) minuten voor aanvang van de Workout aanwezig en in de juiste kleding klaar te staan bij de locatie van Locatie waar de Workout plaatsvindt. De Locatie heeft het recht om Members die niet op tijd aanwezig zijn, de toegang tot de Workout te weigeren.

ARTIKEL 8. HUISREGELS

 1. Members verklaren zich door het gebruik van het Membership akkoord met de huisregels van de bezochte Locatie, hoe dan ook genaamd, en dient de instructies van de medewerk(st)er(s) en het management van de Locatie op te volgen. De huisregels liggen doorgaans ter inzage op de locatie of zijn terug te vinden op de website van de betreffende Locatie.
 2. De Member dient een eventuele medische indicatie in alle gevallen voorafgaande aan de Workout kenbaar te maken aan de medewerk(st)er(s) of het management van de Locatie.
 3. De medewerk(st)er(s) en het management van de Locatie hebben het recht om een Member, die zich niet houdt aan de geldende (huis)regels en onderhavige algemene voorwaarden, te verzoeken de betreffende locatie of Workout te verlaten en indien gewenst ook van een toekomstig bezoek uit te sluiten. De Member heeft in dat geval geen recht op restitutie van betalingen die reeds gedaan zijn voor het Membership. De Locatie is gehouden OneFit hierover te informeren, waarbij OneFit het recht heeft om de Member bij meerdere overtredingen uit te sluiten van verder gebruik door blokkering van de betreffende App en het Account van de Member. De Member heeft in geval van uitsluiting van bezoek of blokkering van de App en het Account geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutiebetalingen die reeds gedaan zijn voor het Membership.

ARTIKEL 9. DIEFSTAL, VERLIES, MISBRUIK OF FRAUDE

 1. Indien de Member vermoedt dat de App en/of het Account gebruikt wordt zonder zijn instemming, dient de Member OneFit onmiddellijk in te lichten per e-mail: info@one.fit of via telefoon: 085 - 888 48 26. OneFit zal de App en/of het Account in dat geval blokkeren.
 2. Indien OneFit vermoedt dat er met de App en/of Account wordt gefraudeerd of een poging daartoe wordt ondernomen, dan zal de betreffende App en/of het Account worden geblokkeerd.
 3. OneFit kan de kosten die ontstaan door frauduleus of oneigenlijk gebruik verhalen op de Member.
 4. OneFit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die de Member lijdt, welke schade het gevolg is van verlies, diefstal, verduistering of oneigenlijk gebruik van de App en/of het Account. De door de Member gebruikte App en/of Account is strikt persoonlijk en kan slechts op één smartphone tegelijkertijd worden gebruikt. De in de account geüploade pasfoto dient van voldoende kwaliteit te zijn, zodat de Locatie kan verifiëren of het Membership wordt gebruikt door de daartoe gerechtigde persoon.

ARTIKEL 10. ZICHTTERMIJN

 1. OneFit biedt nieuwe Members de mogelijkheid om de overeenkomst binnen veertien (14) dagen na het activeren van het Membership kosteloos te ontbinden. Wanneer de Member gebruik maakt van een gratis proefperiode, dan geldt de begindatum van deze gratis proefperiode als datum waarop de zichttermijn ingaat.
 2. Indien de Member binnen veertien (14) dagen na activatie van het Membership gebruik wenst te maken van deze mogelijkheid, dient de Member dit via Website, App of e-mail: info@one.fit aan OneFit kenbaar te maken.
 3. OneFit zal de Member vervolgens binnen veertien (14) dagen het factuurbedrag naar rato aan de Member restitueren. Indien de Member geen gebruik heeft gemaakt van het Membership, zal het volledige factuurbedrag worden gerestitueerd. Indien de Member wel gebruik heeft gemaakt van het Membership, dat wil zeggen: de Member heeft minimaal aan één Workout deelgenomen, dan zal het factuurbedrag worden gerestitueerd naar rato van het aantal dagen waarna wordt ontbonden. Als de Member na tien (10) dagen ontbindt, dan wordt het factuurbedrag verminderd met 10/30 gerestitueerd.
 4. De zichttermijn is uitsluitend van toepassing op nieuwe Members, dat wil zeggen: Members die het Membership voor de eerste maal activeren en dus niet op de heractivatie van reeds bestaande, gepauzeerde Memberships. OneFit behoudt zich het recht voor om Members te weigeren of een Membership te beëindigen, indien OneFit vermoedt dat de betreffende Member herhaaldelijk gebruik maakt van de zichttermijn (misbruik).

ARTIKEL 11. DUUR EN OPZEGGING

 1. Het Membership is een abonnement dat wordt aangegaan voor onbepaalde duur en dat telkens tegen het einde van de lopende facturatieperiode van dertig (30) dagen kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van tien (10) dagen.
 2. Opzegging geschiedt via de Website of App. Indien een Member nalaat het Membership tijdig en met inachtneming van de geldende opzegtermijn op te zeggen, begint er na afloop van de lopende facturatieperiode weer een nieuwe facturatieperiode van dertig (30) dagen waarna het Membership eindigt.
 3. De Member kan in het Account op ieder gewenst moment zien hoe lang de huidige facturatieperiode van dertig (30) dagen nog duurt.
 4. Nadat de Member het Membership heeft opgezegd, blijven de gegevens van de Member opgeslagen in het systeem gedurende twaalf (12) maanden na het eindigen van het Membership. Gedurende deze twaalf (12) maanden heeft de Member de mogelijkheid om het abonnement eenvoudig te heractiveren, doordat zijn persoonsgegevens nog zijn opgeslagen. Indien de Member het Membership niet binnen twaalf (12) maanden heractiveert, worden de Account en de daarmee samenhangende persoonsgegevens automatisch verwijderd. Wel kan OneFit het telefoonnummer en het e-mailadres van de Member geanonimiseerd opgeslagen houden voor analytische doeleinden.
 5. Een Membership kan op iedere dag van de maand worden ge(her)activeerd. Het (her)activeren van het Membership geschiedt door het via de App of Website bestellen van het Membership en het betalen voor de eerste termijn van dertig (30) dagen. Betaling geschiedt door middel van iDeal of creditcard.
 6. Members kunnen direct na het (her)activeren gebruik maken van de Workouts van bij OneFit aangesloten Locaties.
 7. Indien de Member wil dat de gegevens na opzegging direct worden verwijderd, dan kan de Member daartoe een verzoek per e-mail bij OneFit indienen. OneFit zal aan een dergelijk verzoek uiterlijk binnen een maand gevolg geven.

ARTIKEL 12. PRIJZEN EN BETALING

 1. Voor het Membership is de Member telkens per dertig (30) dagen de Membership Fee aan OneFit verschuldigd. Voor verschillende gebieden/steden gelden verschillende maandelijkse tarieven. OneFit brengt aan de Member het tarief in rekening van de stad c.q. het gebied waar de Member het meeste gebruik maakt van zijn Membership. OneFit behoudt zich het recht voor om de Membership Fee aan te passen indien blijkt dat een Member vaker in een andere stad gebruik maakt van Workouts, dan de stad waaronder de Member zich heeft aangemeld.
 2. OneFit behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren. OneFit zal de Member schriftelijk op de hoogte brengen van een voorgenomen prijswijziging. Indien een Member niet akkoord wenst te gaan met een voorgenomen prijswijziging, dient de Member het Account op te zeggen vóór de datum waarop de prijswijziging in werking treedt en met inachtneming van geldende afspraken omtrent opzegging die in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen.
 3. Betaling voor het Membership is alleen mogelijk door middel van betaling met creditcard of iDeal via de Website of App. Bij betaling van de eerste termijn geeft de Member tot nadere opzegging aan OneFit toestemming voor automatische incasso van de vervolgtermijnen. De incasso van de verschuldigde Membership Fee geschiedt telkens per dertig (30) dagen en voorafgaand aan het de termijn waarop de betaling betrekking heeft.
 4. Indien de verschuldigde Membership Fee niet kon worden afgeschreven, bijvoorbeeld doordat er onvoldoende saldo op de opgegeven bankrekening stond op het moment van afschrijving of doordat de Member onjuiste betaalinformatie heeft opgegeven, alsmede in het geval dat een Member de betaling voor een Periode storneert, wordt het verdere gebruik van het Membership geblokkeerd. De Member kan via het Account de verschuldigde kosten voor het Membership alsnog betalen en eventueel een alternatieve betaalwijze kiezen. De Member blijft alle vervallen termijnbetalingen echter verschuldigd tot het moment dat het Membership conform de voorwaarden wordt stopgezet.
 5. Members kunnen de betaalmethode wijzigen in het Account. Aan een wijziging van de betaalmethode zijn mogelijk administratiekosten verbonden. Deze administratiekosten zullen duidelijk van te voren worden vermeld. Wijzigingen zullen bij de eerstvolgende betaalperiode effectief zijn met inachtneming van een termijn van een week.
 6. De Member ontvangt telkens per Periode een digitale factuur in het Account.

ARTIKEL 13. PROMOTIES, PROEFPERIODES EN VRIENDENKORTING

 1. OneFit biedt regelmatig promoties aan voor nieuwe Members waarbij een korting geldt voor de eerste maand(en) van het Membership. Deze promoties zijn niet beschikbaar voor bestaande Members en restitutie of vergoeding vanwege niet gebruikte of gemiste promoties is niet mogelijk.
 2. OneFit kan tijdelijk gratis proefperiodes aanbieden waarbij nieuwe Members het Membership voor een aangegeven Periode gratis kunnen gebruiken. Voorwaarde voor het gebruik van een proefperiode is dat de nieuwe Member een volledig Account inclusief betaalgegevens aanmaakt via de Website of App. Na afloop van de proefperiode wordt deze automatisch omgezet in een betaalde Membership. Voor afloop van de proefperiode kan de nieuwe Member het Membership via de Website of App met onmiddellijke ingang stopzetten, indien een automatische verlenging niet gewenst is. Alle overige voorwaarden verbonden aan het lidmaatschap gelden onverkort ook voor de gratis proefperiode. Deze gratis proefperiodes zijn niet beschikbaar voor bestaande Members en restitutie of vergoeding vanwege niet gebruikte of gemiste proefperiodes is niet mogelijk.
 3. OneFit Members ontvangen een unieke persoonlijke vriendenlink die gedeeld kan worden met vrienden, kennissen en familie via o.a. e-mail, Facebook of Twitter. Iedereen die zich via deze vriendenlink aanmeldt voor het Membership ontvangt een eenmalige korting op de eerste Membership Fee. De Member wiens vriendenlink is gebruikt, ontvangt als dank voor het aanbrengen van een nieuwe Member een vriendenkorting. Deze vriendenkorting wordt verrekend met de betaling van de eerstvolgende Membership Fee. De hoogte van deze kortingen wordt door OneFit op haar website vermeld.
 4. De vriendenkorting wordt automatisch verwerkt en is alleen van toepassing indien de aangebrachte Member nog niet eerder bij OneFit geregistreerd stond als Member. Een aangebrachte Member kan slechts één vriendenlink gebruiken, indien meerdere vriendenlinks zijn ontvangen, dan wordt de korting alleen toegekend aan de Member verbonden aan de voor de aanmelding gebruikte vriendenlink. Deze korting kan niet gecombineerd worden met andere kortingen en promoties.
 5. De maximale vriendenkorting die een Member per termijn van dertig (30) dagen kan ontvangen, is de hoogte van één termijnbetaling voor het Membership. De vergoeding wordt nooit in contanten uitbetaald, maar zal altijd in mindering gebracht op de termijnbetaling.
 6. De vriendenkorting wordt verrekend nadat de nieuwe Member de eerste termijn heeft betaald en alleen als het Membership niet direct na de eerste termijn wordt beëindigd. Indien het Membership door de aangebrachte Member tijdens de eerste Periode wordt opgezegd of ontbonden, vervalt de vriendenkorting.

ARTIKEL 14. GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN APP

 1. Members kunnen na iedere Workout een review schrijven welke op de Website en/of App wordt geplaatst. Zie voor de richtlijnen aangaande het plaatsen van reviews: Review guidelines
 2. De Website en de App bevatten sociale elementen die Members in staat stellen samen te gaan sporten. Members kunnen zoeken naar andere Members en met elkaar in contact treden. Members die met elkaar in contact zijn getreden kunnen onder meer elkaars Reserveringen bekijken, elkaar Workout historie bekijken en elkaar uitnodigingen sturen om aan bepaalde Workouts deel te nemen.
 3. Op de Website en de App worden bij de Locaties reviews getoond en bij de beschikbare Workouts wordt aangegeven welke Members deze Workouts hebben gereserveerd. Bij deze vermeldingen worden de naam en de profielfoto van Members getoond. Indien de Member niet zichtbaar wenst te zijn dan moet in het Account de instelling 'anoniem' worden geselecteerd.
 4. Het uploaden van een profielfoto in het Account is verplicht. Deze profielfoto wordt gebruikt ter identificatie van Members door de Locaties bij het inchecken. De profielfoto moet authentiek, persoonlijk en herkenbaar zijn. In het geval een profielfoto niet aan deze eisen voldoet, zal de Locatie of OneFit de Member hierop wijzen. In dat geval dient de Member een nieuwe profielfoto te uploaden via de Website of App. Indien de Member de profielfoto niet aanpast aan de gestelde richtlijnen, na hierop te zijn gewezen, behouden OneFit en de Locatie zich het recht voor de Member te weigeren aan Workouts deel te nemen.

ARTIKEL 15. KLACHTENREGELING

 1. De Member gaat rechtstreeks een overeenkomst met OneFit aan betreffende het gebruik van het Membership. OneFit heeft op haar beurt overeenkomsten gesloten met Locaties ten aanzien van de toegang tot de Workouts van Locaties. Door enkele gebruikmaking van het Membership of de Workouts van een Locatie, treedt de Member niet in overeenkomst met de Locatie.
 2. In geval van klachten kan de Member zich altijd wenden tot OneFit. Daarnaast kan de Member zich tot OneFit wenden in geval van een geschil met een Locatie of met vragen over restitutie van abonnementsgelden.
 3. Klachten met betrekking tot Locaties, de dienstverlening of producten van OneFit, het gebruik van de App, het Account of de Website dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk of via e-mail bij de klantenservice van OneFit te worden gemeld.
 4. Het correspondentieadres van de klantenservice van OneFit is: Apollolaan 151, 1077 AR Amsterdam. Het e-mailadres is: info@one.fit. Bij spoedeisende zaken of indien direct overleg gewenst is kan tijdens de openingsuren (maandag t/m vrijdag 9.00u t/m 21.00u, weekenddagen van 10.00 tot 15.00 uur) ook telefonisch contact worden opgenomen via telefoonnummer 085 - 888 48 26.
 5. Klachten kunnen tot uiterlijk vijftien (15) dagen na het voorval worden gemeld. Indien de termijn van vijftien (15) dagen is verstreken vervalt het recht om te klagen. Members worden verzocht een klacht duidelijk te omschrijven en eventuele bewijzen mee te sturen. OneFit zal zich inspannen iedere klacht zo snel mogelijk en naar tevredenheid op te lossen.

ARTIKEL 16. PRIVACY

 1. OneFit neemt de eisen en richtlijnen voor zorgvuldig handelen zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming in acht. Members verklaren zich akkoord met de opslag van gebruiksgegevens en persoonlijke informatie door OneFit.
 2. OneFit is gerechtigd de door haar opgeslagen persoonsgegevens te gebruiken voor de uitvoering van het Membership en voor marketingdoeleinden.
 3. OneFit gebruikt de persoonsgegevens van de Member uitsluitend voor de eigen bedrijfsvoering en stelt deze gegevens niet ter beschikking aan andere partijen.
 4. De Member gaat ermee akkoord om via e-mail en social media of op andere wijze (bijvoorbeeld een bericht via de App) relevant nieuws en aanbiedingen van OneFit te ontvangen. De Member kan zich via de Account uitschrijven voor ieder van deze informatievoorzieningen.
 5. OneFit maakt op haar Website gebruik van cookies. Voor een volledig gebruik van de Website van OneFit is toestemming van de Member voor het gebruik van cookies noodzakelijk.
 6. Voor een volledig overzicht van de wijze waarop OneFit omgaat met de privacy van haar Members en bezoekers zie: https://one.fit/nl-nl/privacy.

ARTIKEL 17. AANSPRAKELIJKHEID

 1. De aansprakelijkheid van OneFit strekt zich slechts uit tot de correcte uitvoering van door haar gesloten overeenkomsten, meer in het bijzonder het Membership.
 2. In geval van een toerekenbare tekortkoming van OneFit in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van een met de Member gesloten overeenkomst, is OneFit slechts gehouden tot alsnog nakoming van de voor OneFit uit de overeenkomst met de Member voortvloeiende verplichtingen alsmede het betalen van een vergoeding naar rato voor de Periode waarin de Member als gevolg van deze toerekenbare tekortkoming geen gebruik heeft kunnen maken van de diensten van OneFit. De hoogte van deze vergoeding zal in alle gevallen beperkt zijn tot maximaal het bedrag dat de Member gedurende deze Periode aan OneFit heeft betaald op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst.
 3. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van OneFit of diens ondergeschikten, is de aansprakelijkheid van OneFit voor schade, zowel direct als indirect, uit hoofde van enige overeenkomst of levering van zaken of diensten, uitgesloten.
 4. OneFit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, zowel direct als indirect, die de Member lijdt voor, tijdens of na dan wel als gevolg van een bezoek aan een locatie en/of deelname aan een Workout van een Locatie, daaronder mede begrepen letselschade of schade als gevolg van inkomstenderving. Gebruik van de door aangesloten Locaties aangeboden Workouts is uitdrukkelijk voor eigen risico van de Member.

ARTIKEL 18. WIJZIGINGEN EN VINDPLAATS

 1. OneFit heeft het recht deze algemene voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen.
 2. Tenzij anders vermeld, treden de gewijzigde voorwaarden na publicatie en/of kennisgeving aan de Member in werking. De gewijzigde voorwaarden treden in de plaats van de voorgaande versie van de algemene voorwaarden. Indien de Member de nieuwe voorwaarden niet wenst te aanvaarden, is de Member gerechtigd de overeenkomst met OneFit op te zeggen tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden in werking treden. Opzegging op grond van deze bepaling geschiedt schriftelijk per e-mail aan: info@one.fit.
 3. De laatste nieuwe versie van de algemene voorwaarden treft men telkens aan op de Website van OneFit. Daarnaast zijn deze voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Op verzoek stuurt OneFit de Member kosteloos een exemplaar van haar algemene voorwaarden toe.

ARTIKEL 19. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

 1. Op alle betrekkingen tussen de Member, de Locatie en/of OneFit is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die niet volgens de klachtenprocedure van artikel 15 kunnen worden opgelost, en welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van OneFit, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat OneFit met de Member of de Locatie kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.

BIJLAGE 1. OVERZICHT MEMBERSHIPS


Deze bijlage maakt integraal onderdeel uit van de algemene voorwaarden van OneFit.

OneFit Original Membership OneFit Lite Membership
Aantal Workouts* 16 check-ins per Periode 4 check-ins per Periode
Check-ins bij dezelfde Locatie 4 per Periode 2 per Periode
Check-ins per dag 2 (bij verschillende Locaties) 2 (bij verschillende Locaties)


*Extra workouts kopen

Wanneer een Member het maximum aantal Workouts per Periode heeft afgenomen, kan de Member tegen betaling extra Workouts reserveren. Op die manier kan de Member zoveel extra Workouts reserveren als hij wilt. Dit geldt zowel voor Reserveringen als Open Trainingen.

Spelregels

Het is alleen mogelijk om extra Workouts aan te schaffen voor Workouts die worden aangeboden in de OneFit App en/of tijdens de trainingstijden voor Open Trainingen, zoals vermeld in de OneFit App.

De mogelijkheid om extra Workouts aan te schaffen is alleen beschikbaar voor OneFit Original en Lite Memberships. Deze mogelijkheid is niet beschikbaar voor bedrijfsmemberships en promotionele memberships.

Hoe werkt het?

Wanneer je het maximaal aantal Workouts per Periode hebt bereikt, zal er bij elke volgende Reservering of Check-in door de OneFit-app gevraagd worden om akkoord te gaan met het in rekening brengen van de aanvullende kosten en de No-Show regel. De extra Reservering of Check-in is pas definitief wanneer de Member akkoord is gegaan met de extra kosten en de No-Show regels. De Member kan op deze manier zoveel extra Reserveringen of Check-ins doen als hij wilt.

Kosten

De kosten voor een extra Workout verschillen per Locatie en zullen telkens bij het plaatsen van de extra Reservering of Check-in door OneFit worden vermeld. De kosten voor de extra Workout worden binnen 3 dagen na de datum van de Workout automatisch afgeschreven van het rekeningnummer dat aan de Account van de betreffende Member is gekoppeld. De Member machtigt OneFit tot het automatisch afschrijven daarvan. Indien de Member niet kan deelnemen aan een extra Workout, maar de Reservering niet tijdig annuleert (No-Show), worden de volledige kosten voor de extra Workout automatisch afgeschreven van het rekeningnummer van de Member.

Kies je stad

  citySelector.emptyStateTitle
  citySelector.emptyStateBody